Voorwaarden

Gezien het feit dat er sprake is van een Fieldlab evenement is toegang voor mensen die behoren tot een risicogroep zoals omschreven door het RIVM, niet mogelijk.

De bezoeker aan een pilotevenement/praktijktoets binnen Fieldlab verklaart zich (door aanschaf van een toegangsbewijs of aanmelding voor het evenement) bereid om aan een aantal voorwaarden te voldoen.  Hij/zij geeft toestemming tot deelname aan het onderzoek dat verbonden is aan Fieldlab evenementen, waarbij het de deelnemer op iedere moment vrij staat van deelname af te zien door het evenement te verlaten en op dat moment de tracking te stoppen en mogelijke Apps van hun smartphone te verwijderen.

Het onderzoek

Fieldlab onderzoekt door video observatie en het dragen of downloaden van tags/trackersoftware hoe het aantal en duur van contacten beïnvloed kan worden door logistieke aanpassingen binnen het event c.q. fysieke aanpassing van de omgeving. Bovendien ontvangen deelnemers vragen via de communicatie App en wordt de observatie gebruikt om het natuurlijke gedrag van de deelnemers vast te leggen  b.v. in het volgen van aanwijzingen.

Vooraf

Tijdens

Na afloop

Mogelijke risico’s

Ondanks toegangstesten en gezondheidscheck is niet uit te sluiten dat iemand geïnfecteerd toegelaten wordt tot het evenement.  Aan de hand van literatuur, eerdere studies en expert opinie wordt geschat dat wij 95% van alle besmettelijke mensen voorafgaande herkennen en geen toegang geven tot Fieldlab evenementen. 

Gedurende de eerste tien evenementen onder Fieldlab was het percentage feitelijk gevonden besmettelijke mensen 0,65%, waarbij niets over de graad van besmettelijkheid gezegd kon worden. 

Gezien de hoeveelheid contacten die gemeten zijn tijdens de eerste evenementen varieert het risico voor een deelnemer van 0,8 – 1,2 per 100.000 per uur voor een laag contact event (theater, bioscoop, congress) tot 1,0 – 3,4 per 100.000 per uur voor indoor dance/concert of voor een hoog contact event (festival). Ter vergelijking, het risico van de gemiddelde Nederlander was ten tijde van de eerste evenementen 1,42 per 100.000 c.q. voor iemand die bezoek ontvangt thuis 5,55 per 100.000.  Wij zetten dat hier zo neer zonder waardering maar voor deelnemers om zich een eigen beeld te vormen van de kans besmet te raken.

Hoewel besmettingen met SARS-CoV-2 zelden tot ernstige ziekte leiden bij onze hoofddoelgroep (jongeren) kan COVID-19 bij uitzondering ook in deze groep langdurige gevolgen hebben, zoals vermoeidheid, concentratiestoornissen, etc

Aansprakelijkheid

Zoals hiervoor aangegeven, worden de geldende RIVM-maatregelen los gelaten ten behoeve van het onderzoek door Fieldlab Evenementen. De bezoeker verklaart zich akkoord met het feit dat hieruit geen aansprakelijkheid voortvloeit voor eventuele besmetting met het Covid-19 virus.

Terms & Conditions

Privacy Statement English